Được sai đi để rao giảng Tin Mừng

Dòng Anh Em Giảng Thuyết sẽ cử hành Năm Thánh với chủ đề “Được sai đi để rao giảng Tin Mừng”. Năm Thánh đánh dấu việc Đức Hô-nô-ri-ô III ban hành sắc lệnh khai sinh Dòng 800 năm trước, năm 1216 và 1217.


Năm Thánh chính thức diễn ra từ 07-11-2015 (Lễ Các Thánh Dòng) đến ngày 21-01-2017 (ngày Đức Hô-nô-ri-ô III ban hành sắc lệnh Gratiarum omnium largitori).

Tin / Bài mới