Chương trình Năm Thánh Của Đa Minh Việt Nam

Chương trình Năm Thánh Của Đa Minh Việt Nam

Thứ Bảy, ngày 07 tháng 11 năm 2015, Gia đình Đa Minh Việt Nam đã cử hành Lễ Khai mạc Năm Thánh mừng đại lễ 800 năm thành lập Dòng Đa Minh (1216-2016). Một năm toàn xá bắt đầu với những chương trình cụ thể tại các đơn vị trực thuộc như sau:

Chương Trình Tổng Quát Năm Thánh Dòng Đa Minh 2016 - 2017

Chương Trình Tổng Quát Năm Thánh Dòng Đa Minh 2016 - 2017

Dòng sẽ cử hành Năm Thánh với chủ đề “Được sai đi rao giảng Tin Mừng”. Năm Thánh này đánh dấu 800 năm ngày công bố sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng Honoriô III châu phê việc thành lập Dòng năm 1216 và 1217. Khi cử hành Năm Thánh, Dòng tìm cách đổi mới chính mình, bắt đầu một quá trình năng động mà

Tin / Bài mới